I New York diskuteras just nu de olika kommitteernas arbetspapper. Stora meningsskiljaktigheter har redan uppstått, framförallt om det som civila samhällets organisationer har drivit sedan länge – en tidsplan med tydliga deadlines för nedrustning.

Nedrustning regleras under artikel VI i NPT. Denna artikel är idag inte särskilt tydlig, och framförallt finns det ingen tidsram eller några hållpunkter mot vilka det går att mäta om åtaganden har uppfyllts. Till skillnad från NPT:s andra ben – icke-spridning och fredligt användande av kärnkraft – är nedrustningsdelen mycket mindre specifik och nedrustning är något som förväntas ske ”in good faith”.

Det första arbetetpappret som presenterades av ordföranden för main committee 1 i fredags betonade vikten av en tidsplan för nedrustning. Det gick till och med så långt att det krävde att särskilda konferenser och andra formella processer skall bidra till just nedrustning. Just nu håller dock flera av de viktiga beståndsdelarna i detta papper på att trasas sönder.

I diskussioner om just en tidsplan gick Frankrike så långt att de påstod att deadlines för nedrustning endast skulle vara något artificiellt, att de enbart skulle upprättas utan att någonsin följas. USA och Ryssland argumenterade på ett liknande sätt. Bland icke-kärnvapenstaterna är det dock många som förespråkar tydliga deadlines för nedrustning. Till dem hör bland annat Indonesien, Mexiko, Brasilien, Filippinerna, Kanada och Nya Zeeland.

Efter diskussionen om en tidsplan för nedrustning presenterades ett mycket försvagat arbetspapper som till stor del var en kompromiss mellan de olika ståndpunkter som lyftes fram i debatten. I det nya pappret är flera av de konkreta punkter som syftade till kontrollerad och tidsbegrändas nedrustning ändrade, och luddiga formuleringar med frivilliga åtaganden står nu i fokus.

Artikel VI är den artikel i NPT som fortfarande inte har blivit uppfylld. För att översynskonferensen ska leda framåt måste kärnvapenstaterna inse sitt eget ansvar och inte bara betona vikten av icke-spridning.