Ett flertal motioner, från båda blocken, lämnades in under Riksdagens senaste allmänna motionstid. Motionerna är under behandling.

Idag finns flera områden och stater som är kärnvapenfria zoner och som genom avtal är förbjudna att tillverka, sprida, provspränga, lagra eller anskaffa kärnvapen. De är också förbjudna att ha kärnvapen utplacerade på sitt territorium, egna eller en annan stats. Idag är mer än 50 procent av jordens landyta kärnvapenfri. Latinamerika, Karibien, södra Stilla havet, Mongoliet Centralasien och Afrika hör till de kärnvapenfria zonerna. Hans Olsson (S) lämnade in en motion om att göra Sverige och EU till en kärnvapenfri zon.

En kärnvapenfri zon i Europa skulle bland annat innebära att de amerikanska och ryska taktiska kärnvapen som finns utplacerade i Storbrittannien, Belgien, Italien, Nederländerna, Turkiet, Tyskland och Ryssland skulle behöva dras tillbaka. Susanne Eberstein (S) motionerar om att Sverige bör kräva att Natos kärnvapen i Europa flyttas, att Sverige ska arbeta för en konvention som förbjuder kärnvapen och för att Pakistan ändrar sin hållning i förhandlingarna om ett förbud mot fissilt material (FMCT). Hon tycker även att regeringen bör avsätta pengar för att Sverige ska kunna spela en aktiv roll under nedrustningsförhandlingarna NPT 2015.

Till följd av FN:s resolutioner införde EU 2007 sanktioner mot Iran med målet att landet ska upphöra med verksamhet som kan syfta till att utveckla kärnvapen och för ökad respekt för mänskliga rättigheter i Iran. Annelie Enochson (KD) vill att Sverige ska verka för skärpt implementering av sanktionerna mot Iran.

”Sverige bör vara ett av de mest aktiva länderna i arbetet för en kärnvapenfri värld”, skriver Christer Winbäck (FP) i sin motionsom brett argumenterar för att Sverige bör verka för kärnvapennedrustning, främst inom FN och EU. Veronica Palm m.fl. (S) vill också se ett ökat engagemang och tar särskilt upp arbetet mot en konvention som förbjuder kärnvapen samt de kommande NPT-förhandlingarna.