När NPT:s andra vecka började och Main Commitee II och III upptog sitt arbete handlade mycket av diskussionerna om icke-spridning och den fredliga användningen av kärnkraft.
I Main Committe II behandlades IAEA:s säkerhetsöverenskommelser och efterföljandet av icke-spridningsåtaganden. Många västerländska stater argumenterade att ett Additional Protocol borde utgöra den nya standarden för det verifikationssystem som icke-kärnvapenstaterna åtagit sig under artikel III. Australien menade att verifikationssystemet är av en evolutionär natur och att ett Additional Protocol behövs för att tackla problemen med odeklarerade kärnaktiviteter.
Denna syn ifrågasattes av många av NAM länderna som menade att tillägg till åtagandena skulle utgöra en omtolkning av NPT. Brasilien argumenterade att det helt enkelt inte är rättvist att implementera starkare verifikationsmekanismer för icke-kärnvapenstaterna så länge inga konkreta steg tagits för att nå målet av en kärnvapenfri värld.
I Main Committee III diskuterades såväl fredlig användning av kärnkraft som problemen med att lämna avtalet. Flera stater resonerade kring lämpliga sätt att bemöta beslut att lämna avtalet och konsekvenserna av detta. Egypten menade dock att försök att begränsa rätten att dra sig ur NPT härrör från samma källa som selektiva förbehåll för nukleärt samarbete.
Dessa spänningar illustrerar de vidare betänkligheter som många icke-kärnvapenstater har kring NPT, nämligen att det är obalanserat och orättvist. Många av de utmaningar som NPT står inför härstammar just från de dubbelstandards som appliceras vid implementeringen av avtalet. Att förstärka avtalets verifikationsmekanismer skulle visserligen vara ett viktigt bidrag till att förhindra spridningen av kärnvapen, men bristen på konkret och mätbar nedrustning från kärnvapenstaternas håll, utbytet av kärnteknologi med stater utanför NPT och fortsatt beroende av kärnvapen för nationell säkerhet bidrar till uppfattningen av obalans.
Brasilien betonade att avtalets inneboende asymmetri är både farlig och ohållbar. För att återupprätta förtroendet för NPT måste dessa frågor bemötas.